اين ماژول جهت تبدیل سيگنال آنالوگ تصویر (ترکیبی/مولفه ای) به سیگنال دیجیتال سریال SDI 270 مگابيت بر ثانيه (مطابق استانداردBT656 ) میباشد.
در مورد سیگنال ورودی ترکیبی، ابتدا سیستم رنگ (پال/سکام/ان تی اس سی) تشخیص، دامنه ورودی بصورت خودکار تنظیم، عمل جدا کردن رنگ از روشنائی بوسیله فیلتر شانه ای تطبیقی، و بهسازی دو مولفه رنگR-Y/B-Y انجام میگردد. در صورت انتخاب ورودی مولفه ای RGB، ابتدا به YUV تبدیل، سپس به دیجیتال با فرکانس نمونه برداری 54 مگاهرتز و دقت 10 بیتی تبدیل میگردد. اطلاعات فاصله متروکه عمودی (متن راه دور و خطوط آزمایش) بصورت خام پردازش و همراه مولفه روشنائی دیجیتال ارسال میگردد. انتخاب سیگنال آنالوگ ورودی (ترکیبی یا مولفه ایRGB/YUV) بوسیله سویچ روی برد تعبیه گردیده. تنظیم فاز تصویر و ذامنه ورودی از طریق کلید چرخان روی صفحه جلوئی امکان پذیر است .

مهمترين امکانات                                                                                                                                                                                           انتخاب سیگنال ورودی آنالوگ (ترکیبی/مولفه ای RGB یا YUV) بوسیله سویچ داخل برد

§                                     تشخیص خودکار سیستم رنگ ترکیبی (پال/سکام/ان تی اس سی)

§                                     تنظیم خودکار دامنه و رنگ ورودی ترکیبی با خروجی حلقه از وسط

§                                     جدا سازی حامل رنگ از روشنائی بوسیله فیلتر شانه تطبیقی

§                                     بازیابی و بهسازی سه مولفه رنگ و روشنائی

§                                     نمونه برداری خام اطلاعات فاصله متروکه عمودی VBI

§                                     تنظیم دستی دامنه ورودی مولفه ای 10±

§                                     تنظیم فاز تصویر در خروجی % ۱۰± خط تلویزیونی

§                                     ۴ خروجی دیجیتال مولفه ای تصویر سریال ۲۷۰ مگابیت

§                                     قابل نصب در داخل سابراک تجهيزات استوديوئي ديجيتال

مبدل سيگنال ديجيتال به آنالوگ تصوير

اين ماژول جهت تبدیل سيگنال تصویر ديجيتال سریال 270 مگابيت بر ثانيه به آنالوگ ترکیبی (پال/ان تی اس سی) همراه آنالوگ مولفه ای RGB و YUV مطابق استاندارد BT470 میباشد.
ابتدا سیگنال تصویر دیجیتال ورودی تعديل، و پس از استخراج همزماني و بازسازی سیگنال، سیستم رنگ 50 يا 60 هرتز تشخیص و به سیگنال آنالوگ مولفه ای
RGB و YUV با دقت 10 بیتی تبدیل میگردد، همزمان سیگنال مولفه ای به ترکیبی بر حسب سیستم رنگ (پال/ان تی اس سی) تولید و به چهار خروجی ارسال میگردد. اطلاعات فاصله متروکه عمودی (متن راه دور و...) موجود در روشنائی دیجیتال را پردازش و در خطوط عمودی تصوير ترکیبی تزریق ميگردد. نوع سيگنال خروجی مؤلفه ای RGB یا YUV توسط سويچ روی برد قابل انتخاب است و دامنه سيگنالهای خروجی نیز توسط کلید چرخان روی صفحه جلوئی قابل تنظيم است. کنکتورهای خروجی و ورودی روی صفحه پشت قرار گرفته است. در صورت عدم وجود سيگنال ورودی امکان تولید سيگنال نمونه ستون رنگ Color Bar Pattern یا ستون سياه Black Bar در خروجی وجود دارد.

مهمترين امکانات

§                       تعدیل خودکار طول کابل برای ورودی تصویر ديجيتال با دو خروجی فعال حلقه از وسط

§                       کارکرد 10 بیتی با نمونه برداری 128 مگاهرتز

§                       چهار خروجی ترکیبی همزمان با سه خروجی مولفه ای RGB یا YUV

§                       تنظیم دامنه خروجی ترکيبی و مؤلفه ای تا % 10±

§                       بازیابی و تزریق اطلاعات فاصله متروکه عمودی VBI در خروجی

§                       تولید سیگنال نمونه ستون رنگ يا ستون سياه در خروجی

§                       قابل نصب در داخل سابراک تجهيزات استوديوئي ديجيتال

تعديل کننده و توزيع کننده سیگنال ديجيتال تصویر

ماژول تعديل کننده خودکار سيگنال ديجيتال ورودی تا 40dB در فرکانس 270 مگاهرتز، استخراج همزمانی بوسیله حلقه قفل فاز و بازسازی اطلاعات دريافتی، و سپس توزیع به هشت خروجی فعال میباشد. ماژول هر دو استاندارد 270 مگابیت دریافت، سيگنال SDIمطابق استاندارد BT656-3 را به هشت خروجی ارسال، و سیگنال ASI را مطابق با استاندارد EN50083-9 به چهار خروجی ارسال میگردد.
اتصالهای ورودي و خروجي بر روي نمای پشت قرار گرفته، نمايشگر وضعيت سيگنال دريافتي نیز بر روي نمای جلو قرار دارد.مهمترين امکانات                                                                                                                                                                          تعديل کننده اتوماتيک تا  40db در فرکانس 270 مگاهرتز

§                       بازیابی دو نوع ورودي ديجيتال SDI/ASI

§                       هشت خروجي SDI یا چهار خروجی ASI تعديل يافته

§                       نمايش وضعيت سيگنال ديجيتال ورودي

§                       قابل نصب در داخل سابراک تجهيزات استوديوئی ديجيتال (3U)

همزمان کننده فريم ديجيتال با ورودی آنالوگ

این ماژول جهت تبديل سيگنال آنالوگ ترکيبی (پال/سکام/ان تی اس سی) به سیگنال تصویر ديجيتال 270 مگابیت و همزمانی با ورودی مرجع میباشد. سیگنال آنالوگ ترکیبی پس از تشخیص رنگ، تنظیم خودکار دامنه، استخراج همزمانی و بازسازی و برگشت به خروجی فعال، جداکردن رنگ از روشنائی بوسيله فيلترهای شانه تطبيقی، بهسازی دو مولفه رنگ، تبدیل از آنالوگ به ديجيتال، سپس داخل حافظه باندازه دو فریم دیجیتال نوشته و با همزمانی انتخابی داخلی یا ورودی مرجع خوانده میشود. امکان ایجاد انواع تاخيرها در تصویر خروجی نسبت به همزمانی یا ثابت نگهداشتن تصویر خروجی با کمک این حافظه امکان پذیر است. انتخاب همزمانی داخلی/خارجی، اعمال تاخير/عمودی/افقی/فاز يا ثابت نگهداشتن تصوير در خروجی به همراه نمايش وضعيت بر روي صفحه جلوئی در نظر گرفته شده و اتصالهای ورودی و خروجی تصویر و سیگنال مرجع نيز روی صفحه پشت قرار گرفته است.

 

 

مهمترين امکانات

§                       تنظيم خودکار دامنه و رنگ تصویر ترکيبی ورودی با یک خروجي فعال

§                       مبدل آنالوگ به دیجیتال با کارکرد 10 بيتی و فرکانس 4 برابر حامل رنگ

§                       انتخاب همزماني داخلی (سيگنال ورودي) يا خارجی (سيگنال مرجع)

§                       دو فريم حافظه ديجيتالی برای همزمانی و تاخير نامحدود خروجی

§                       ثابت نگهداشتن تصوير خروجی

§                       صفحه تنظیم جلوئی با کلید و نمایشگر و صفحه نمایش

§                       چهار خروجي تصوير ديجيتال سريال SDI

§                       قابل نصب در داخل سابراک تجهيزات استوديوئی ديجيتال

 

 

توزیع کننده تصوير آنالوگ مرکب

این ماژول برای دریافت یک/دو/سه یا چهار سيگنال تصویر آنالوگ مرکب و توزیع به گروه های مختلف میباشد. سیگنال ورودی را پس از حذف نویز خارج از محدوده تصویر، حذف ولتاژ مستقیم زائد، مهار خودکار دامنه همزمانی، سپس تنظیم دستی دامنه و هدایت به خروجی بر حسب ترکیب سویچ ها میباشد. شانزده اتصال ورودی/خروجی تعبیه شده روی صفحه پشت جهت فراهم کردن آرایش های مختلف میباشد. پتانسیوترهای کشوئی تنظیم دامنه خروجی و نمایشگر های تشخیص وضعیت ورودی روی صفحه جلو تعبیه گردیده است.


مهمترين امکانات

§                       انتخاب گروهای ورودی و خروجی برحسب وضعیت سویچ های رو بردی:

  • یک ورودی با 15 خروجی
  • دو ورودی با دو گروه خروجی هفت تایی
  • سه ورودی با سه گروه خروجی چهار تایی
  • چهار ورودی با چهار گروه خروجی سه تایی

§                       مهار خودکار دامنه همزمانی ورودی

§                       تنظیم دستی دامنه خروجی

§                       تشخیص و نمایش وضعیت ورودی

§                       قابل نصب در داخل سابراک تجهيزات استوديوئی ديجيتال

مبدل سيگنال ديجيتال به آنالوگ ترکيبي تصویر

اين ماژول جهت تبدیل سیگنال تصویر ديجيتال SDI 270 مگابیت به خروجي آنالوگ ترکيبي (پال/ان تی اس سی) میباشد.
پس از تعدیل سیگنال تصویر دیجیتال ورودی، استخراج همزماني و بازسازی سیگنال، تشخیص سیستم رنگ 50 يا 60 هرتز، به سیگنال آنالوگ مولفه ای تبدیل، و سپس به ترکیبی (پال/ان تی اس سی) تبديل میگردد. اطلاعات فاصله متروکه عمودی (متن راه دور و خطوط آزمایش) موجود در روشنائی دیجیتال بصورت خام پردازش و داخل خطوط عمودی سیگنال ترکیبی جاسازی میگردد. در صورت نبود سيگنال ديجيتال ورودي ، نمونه ستون سیاه
black-bar در خروجي تولید خواهد شد. نمایشگر وضعيت سيگنال ورودی، دامنه و میزان افست با کلید چرخان تنظيم بر روي صفحه جلوئی قرار دارد، اتصالهاي BNC براي ورودي دیجیتال و دو خروجي فعال به همراه چهار خروجي آنالوگ ترکيبي بر روي صفحه پشت قرار دارند.

مهمترين امکانات                                                                                                                                                                                          تعديل خودکار سيگنال ديجيتال ورودي با دو خروجي فعال

§                       تشخیص خودکار سیستم رنگ 50 يا 60 هرتز ورودی

§                       تبدیل آنالوگ به دیجیتال تصویر با دقت 12 بیتی و فرکانس نمونه برداری 128 مگاهرتز

§                       در صورت قطع شدن ورودي ديجيتال، تولید سیگنال نمونه ستون سیاه در خروجی

§                       بازیابی و تزریق اطلاعات فاصله متروکه عمودی در خروجی

§                       تنظيم دامنه و افست خروجي آنالوگ

§                       قابل نصب در داخل سابراک تجهيزات استوديوئی ديجيتال

 

+ نوشته شده در  دوشنبه پنجم فروردین ۱۳۸۷ساعت 13:26  توسط مهدی  |